Obce Lešany a Kamenný Přívoz, jako dotčení účastníci řízení, byly v minulých dnech vyzvány Ministerstvem životního prostředí k vyjádření k dokumentaci vlivů v rámci řízení EIA k záměru „Stanovení dobývacího prostoru Lešany a hornické činnosti na výhradním ložisku stavebního kamene“.

Zastupitelstvo obce Lešany i Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz vydaly k tomuto záměru nesouhlasné stanovisko na základě postoje svých občanů. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatný zásah do životního prostředí, vyvolal záměr negativní reakci místních obyvatel. Dle dostupných informací se k záměru záporně vyjádřil i Odbor životního prostředí MěÚ Benešov. Tím ale schvalovací proces rozhodně nekončí. Proto v rámci vyjádření nesouhlasu pro schvalovací řízení dalších dotčených orgánů probíhá na základě občanských iniciativ sběr podpisů občanů, kteří se záměrem zřízení lomu nesouhlasí. Podpisové archy jsou k dispozici na veřejných místech v obci Lešany i Kamenný Přívoz.

Podstatnými skutečnostmi, které vzbudily razantní nesouhlas obyvatel, jsou zejména drastický zásah do stávající krajiny a to, že hrozí ztráta podzemní vody ve studnách  jak v obci Lešanech a Kamenný Přívoz tak v chatařských osadách v širokém okolí. Záměr neřeší vzhledem k objemu těžby a umístění lomu žádné úpravy stávajících komunikací, ani kompenzaci případných škod za znehodnocení dotčených nemovitostí v nejbližším okolí těžby v osadách Nová Ves, Hostěradice, v hájovně U Lípy a dalších místech.

Důležitá je i skutečnost, že nedaleko od tohoto místa se nachází dva funkční lomy v Krhanicích a v Prosečnici.

Záměrem soukromého investora je zřízení nového lomu v katastrálním území obce Lešany na hranici s Katastrem Kamenného Přívozu. Záměr předpokládá zábor a vykácení cca 19 ha lesa, vznik 50m hluboké těžební jámy a mimo jiné připouští snížení hladiny spodní vody. Záměr předpokládá použití trhacích prací, clonových odstřelů až do hmotnosti celkové nálože 5 000 kg trhaviny. Těžba kamene, která je určena převážně pro komerční využití (pro stavbu dálnice D3 maximálně 15%) by měla probíhat po dobu 20 let.

Podrobné údaje jsou k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, pod kódem záměru OV1186.

Autoři textu: Ing. Darina Moravčíková – Lešany – Nová Ves, Bc. Petra Bezděčná – Lešany – Nová Ves, Ing. Josef Tulach – Lešany

 

 

 

Autor/ka: Martina Vachtlová
E-mail autora: martina.vachtlova@email.cz